درب چوبی پلی وود و راز های پشت در شرکت تولید کننده آن در آمریکا

ستون درب چوبی پلی وود J زمان های یک چرخه کاری برای تولید برگ های در را نشان می دهد. از این داده ها، محاسبه میانگین زمان تولید در هر چرخه کاری با استفاده از تابع “=AVERAGE(Jx;Jy)” امکان پذیر شد.

با استفاده از تابع “=MODESNGL(Jx;Jy)” می‌توان متداول‌ترین زمان چرخه کاری را پیدا کرد و با استفاده از تابع “=COUNTIF(Jx:Jy; بیشترین زمان)”، می‌توانیم تعداد دفعات آن را بشماریم. زمان تولید به دست آمد.

ستون K زمان ابزارآلات مجدد را نشان می دهد. با استفاده از فیلتر، می‌توان تنها ردیف‌هایی را استخراج و نمایش داد که حاوی زمان‌هایی هستند که ابزار مجدد رخ داده است. از داده‌های نمایش‌داده‌شده به این روش، می‌توان میانگین زمان برای بازتوله‌سازی برای روزهای تولید جداگانه «=AVERAGE(Kx;Ky)» و تعداد ابزار مجدد رخ داده «=COUNT(Kx;Ky)» را محاسبه کرد.

همه این پارامترها (میانگین زمان تولید در هر سیکل کاری، میانگین زمان ابزارآلات مجدد، تعداد ابزارآلات مجدد، تعداد برگ های درب خروجی در یک سری، بیشترین زمان سری) در یک برگه خلاصه شد (شکل 5) و سپس پردازش شد.

درب

در قالب نمودار در پایان تجزیه و تحلیل، برگه دیگری در قالب یک جدول اقتضایی ایجاد شد که در آن پارامترهای آماری محاسبه شده برای هر روز تولید در دوره مورد تجزیه و تحلیل میانگین گرفته شد (شکل 6).

نتایج در ماه های دوره مطالعه خلاصه شد (به داده های سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر تقسیم شد).

تعداد چرخه های کاری در هر شیفت در تابع میانگین زمان چرخه رابطه نظری دقیق تناسب معکوس را نشان می دهد (شکل 7). با این حال، موضوع این تحلیل نبود. مهم است که نشان داده شود که تحت شرایط مساعد، ماژول نوار لبه خط TechnoPORTA می تواند به سطح کارایی بیش از 2.5 سیکل در دقیقه دست یابد.

با این حال، اغلب کمتر است، گاهی اوقات فقط 0.5 چرخه در دقیقه. این بدان معنی است که عواملی وجود دارند که این عملکرد را محدود می کنند. هدف علمی باید شناسایی این عوامل و هدف تجاری حذف یا کاهش تأثیر آنها باشد نشان می دهد که میزان تأثیرگذاری عوامل داخلی کم است که می توان بر اساس داده های تولید بر روی کارایی این ماژول تعیین کرد. شکل 8 نشان می دهد که میانگین زمان